5:00
10 từ
Tiếng Thụy Điển
All
Danh Từ
Động Từ
Tính Từ
Từ Điển Cụm Từ
Trò Chuyện
Bạn, Tôi & Mọi Người
0/6
Đến Lúc Đếm
0/8
Trò Chuyện Mỗi Ngày
0/7
Những điều chúng ta làm
0/7
Thế Giới Của Chúng Ta
0/7
Tôi thích dịch chuyển nó
0/7
Mô tả đồ vật
0/8
Cái gì?
0/7
Trong tâm trí tôi
0/8
Công Nghệ
0/7
Tại sao?
0/6
Hãy nói với tôi
0/7
Du Lịch
0/7
Ở đâu?
0/7
Cuộc Sống Thường Ngày
0/9
Ăn Uống
0/8
Khi nào?
0/7
Chia sẻ chính là quan tâm
0/7
Sở thích
0/8
Ai?
0/6
Khoảnh khắc đẹp
0/7
Mua sắm
0/6
Cái nào?
0/6
Quay lại trường học
0/6
Cảm thấy không khỏe
0/6
Cách nào?
0/10