5:00
Quần áo của tôi đâu?
6
Học
Ôn Tập
Quần áo của tôi đâu?
Varärminakläder?
Chúng đang ở trong tiệm giặt ủi
Deäritvätten
Tôi không có gì để mặc cả
Jagharingetatthamig
Bạn có thể mượn của tôi
Dukanlånamina
Quần áo của bạn quá nhỏ đối với tôi
Dinakläderärförsmåförmig
Vậy thì bạn phải đợi thôi
Dumåstevänta
Học
Reset progress