5:00
Vì sao bạn làm việc nhiều đến thế?
7
Học
Ôn Tập
Vì sao bạn làm việc nhiều đến thế?
Varförarbetardumycket?
Tôi đang tiết kiệm tiền mua nhà
Jagsparartilletthus
Trọng trách của bạn thật to lớn
Detärmycketansvarsfulltavdig
Bạn đã tiết kiệm tiền mua bất động sản bao giờ chưa?
Hardusparatpengarförenfastighet?
Tôi vẫn đang phải trả khoản vay sinh viên của mình
Jagbetalarfortfarandeavmittstudielån
Bạn sẽ mất bao lâu để hoàn tất việc đó?
Hurlångtidkommerdetatttadig?
Có lẽ là mãi mãi
Förmodligenenevighet
Học
Reset progress