5:00
Đây là cái gì?
6
Học
Ôn Tập
Đây là cái gì?
Vadärdetta?
Đó là một đài phát thanh cũ
Detärengammalradio
Nó có hoạt động không?
Fungerarden?
Tôi không biết
Jagvetinte
Tại sao bạn có nó?
Varförharduden?
Tôi sử dụng nó như một vật trang trí
Jaganvänderdensomdekoration
Học
Reset progress