5:00
Bé nào là con của bạn?
6
Học
Ôn Tập
Tôi ở đây để đón con tôi
Jagärhärföratthämtamittbarn
Bé nào là con của bạn?
Vilketbarnärditt?
Cậu bé đội mũ nâu
Pojkensombärenbrunhatt
Đứa trẻ bên cạnh cái bàn phải không?
Barnetvidbordet?
Là con tôi đó
Detärhan
Cậu bé nhìn giống bạn lắm
Hanserutsomdu
Học
Reset progress