5:00
When do I get paid?
6
Study
Review
When do I get paid?
Khinàothìtôiđượctrảlương?
At the end of the month
Vàocuốitháng
I need to pay my rent now
Tôicầnphảitrảtiềnthuênhàngaybâygiờ
I will see what I can do
Đểxemtôithểgiúpchobạn
I appreciate it
Tôirấtcảmkích
It would help me a lot
Điềuđósẽgiúptôirấtnhiều
Study
Reset progress