5:00
Places
24
Study
Review
a school
mộtngôitrường
a library
mộtthưviện
an airport
mộtsânbay
a bakery
mộttiệmbánh
a bank
mộtngânhàng
a bar
mộtquánbar
a bus station
mộttrạmxebuýt
a café
mộtquánphê
a church
mộtngôinhàthờ
a cinema
mộtrạpchiếuphim
a gym
mộtphòngtậpthểdục
a hairdresser
mộtthợlàmtóc
a barber
mộtthợcắttóc
a hospital
mộtcáibệnhviện
a hotel
mộtcáikháchsạn
a prison
mộtnhà
a museum
mộtviệnbảotàng
a parking lot
mộtbãiđậuxe
a pharmacy
mộthiệuthuốc
a police station
mộtđồncảnhsát
a post office
mộtbưuđiện
a restaurant
mộtnhàhàng
a zoo
mộtsởthú
a supermarket
mộtsiêuthị
Study
All
Study all lesson types
Translate
Translate from Vietnamese to English
Translate
Translate from English to Vietnamese
Listen
Listen and choose the correct Vietnamese sentence
Listen
Listen and choose the correct English sentence
Build
Put the words or letters in the right order
Switch
Find out which word has been replaced
Blank
Fill in the missing word in the sentence
Reset progress