5:00
Food & Beverages
33
Study
Review
a coffee
mộtlyphê
milk
sữa
water
nước
an egg
mộtquảtrứng
a sandwich
mộtcáibánhkẹp
a ham
mộtmiếngthịtnguội
bacon
thịtbarọi
a chocolate
mộtthanhla
a cake
mộtcáibánh
rice
cơm
a tea
mộttáchtrà
meat
thịt
a fish
mộtcon
sugar
đường
a bread
mộtbánh
cheese
phômai
a juice
mộtlynướcép
a butter
mộtmiếng
a fruit
mộtloạitráicây
an apple
mộtquảtáo
a banana
mộtquảchuối
a strawberry
mộtquảdâutây
a lemon
mộtquảchanh
a pineapple
mộtquảdứa
a vegetable
mộtloạiraucủ
a cabbage
mộtbắpcải
a broccoli
mộtbôngcảixanh
a carrot
mộtcủrốt
a cucumber
mộtquảdưaleo
a lettuce
mộtraudiếp
an onion
mộtcủhành
a tomato
mộtquảchua
a potato
mộtcủkhoaitây
Study
All
Study all lesson types
Translate
Translate from Vietnamese to English
Translate
Translate from English to Vietnamese
Listen
Listen and choose the correct Vietnamese sentence
Listen
Listen and choose the correct English sentence
Build
Put the words or letters in the right order
Switch
Find out which word has been replaced
Blank
Fill in the missing word in the sentence
Reset progress