5:00
When do I get paid?
6
Study
Review
When do I get paid?
いつきゅうりょうしはらわれますか?
itsu kyuryo ga shiharawa re masu ka ?
At the end of the month
げつまつです
getsumatsu desu
I need to pay my rent now
わたしやちんはらうひつようあります
watashi wa yachin wo harau hitsu you ga ari masu
I will see what I can do
なにかできるかかんがえてみます
nanika dekiru ka kangae te mi masu
I appreciate it
かんしゃします
kan shashi masu
It would help me a lot
とてもたすかります
totemo tasukari masu
Study
Reset progress