5:00
How often do you work out?
6
Study
Review
How often do you work out?
どのくらいのひんどうんどうしますか?
dono kurai no hindo de un dou shi masu ka ?
I go to the gym every day
わたしまいにちじむいきます
watashi wa mainichi ji mu ni iki masu
You look amazing
すばらしいです
subarashii desu ne
Can I go with you?
いっしょいってもいいですか?
itsusho ni itsu te mo ii desu ka ?
Let us go tomorrow
あしたいきましょう
ashita iki masho yo
I will start next week
わたしらいしゅうはじめます
watashi wa rai shuu hajime masu
Study
Reset progress