5:00
Which child is yours?
6
Study
Review
I am here to pick up my child
मैंयहाँअपनेबच्चेकोलेनेआयाहूँ
maiṁ yahām̐ apanē baccē kō lēnē āyā hūm̐
Which child is yours?
आपकाकौनसाबच्चाहै?
āpakā kauna sā baccā hai?
The boy wearing a brown hat
जोलड़काभूरेरंगकीटोपीपहनेहै
jō laṛakā bhūrē raṅga kī ṭōpī pahanē hai
The child by the table?
टेबलकेकिनारेवालाबच्चा?
ṭēbala kē kinārē vālā baccā?
That is him
वहहीहै
vaha hī hai
He looks like you
वहआपकीतरहदिखताहै
vaha āpa kī taraha dikhatā hai
Study
Reset progress