5:00
What is this?
6
Study
Review
What is this?
यहक्याहै?
yaha kyā hai?
It is an old radio
यहएकपुरानारेडियोहै
yaha ēka purānā rēḍiyō hai
Does it work?
क्यायहकामकरताहै?
kyā yaha kāma karatā hai?
I do not know
मुझेमालूमनहींहै
mujhē mālūma nahīṁ hai
Why do you have it?
आपकेपासयहक्योंहै?
āpakē pāsa yaha kyōṁ hai?
I use it as a decoration
मैंइसेसजावटकेरूपमेंउपयोगकरतीहूं
maiṁ isē sajāvaṭa kē rūpa mēṁ upayōga karatī hūṁ
Study
Reset progress