5:00
Give
55
Study
Review
I give you flowers
singular, one person
मैंतुम्हेंफूलदेताहूं
maiṁ tumhēṁ phūla dētā hūṁ
You give me a present
singular, one person
आपमुझेएकउपहारदेतेहैं
āpa mujhē ēka upahāra dētē haiṁ
He gives his phone number
वहअपनाफोननंबरदेताहै
vaha apanā phōna nambara dētā hai
She gives him a chance
वहउसेएकमौकादेतीहै
vaha usē ēka maukā dētī hai
We give our word
हमअपनेशब्ददेतेहैं
hama apanē śabda dētē haiṁ
They give it away
वेइसेदेदेतीहैं
vē isē dē dētī haiṁ
You give him everything
plural, several people
आपलोगउसेसबकुछदेतीहैं
āpa lōga usē saba kucha dētī haiṁ
I am giving up
मैंछोड़रहाहूं
maiṁ chōṛa rahā hūṁ
You are giving it to him
singular, one person
तुमइसेउसकोदेरहीहो
tuma isē usakō dē rahī hō
He is giving this to me
वहमुझेयहदेरहाहै
vaha mujhē yaha dē rahā hai
She is giving it back
वहइसेवापसदेरहीहै
vaha isē vāpasa dē rahī hai
We are giving you money
plural, several people
हमलोगआपकोपैसादेरहेहैं
hama lōga āpakō paisā dē rahē haiṁ
They are giving you a car
plural, several people
वेलोगआपकोएककारदेरहेहैं
vē lōga āpakō ēka kāra dē rahē haiṁ
You are giving them seats
plural, several people
आपलोगउन्हेंबैठकेंदेरहीहैं
āpa lōga unhēṁ baiṭhakēṁ dē rahī haiṁ
I don’t give anything
मैंकुछनहींदेताहूँ
maiṁ kucha nahīṁ dētā hūm̐
You don’t give much
singular, one person
आपबहुतकुछनहींदेतीहैं
āpa bahuta kucha nahīṁ dētī haiṁ
He doesn’t give her flowers
वहउसेफूलनहींदेताहैं
vaha usē phūla nahīṁ dētā haiṁ
She doesn’t give him time
वहउसेसमयनहींदेतीहैं
vaha usē samaya nahīṁ dētī haiṁ
We don’t give more chances
हमऔरमौकेनहींदेतेहैं
hama aura maukē nahīṁ dētē haiṁ
They don’t give me that
वेमुझेवहनहींदेतीहैं
vē mujhē vaha nahīṁ dētī haiṁ
You don’t give up
plural, several people
आपलोगहारनहींमानतीहैं
āpa lōga hāra nahīṁ mānatī haiṁ
I am not giving it to you
singular, one person
मैंइसेआपकोनहींदेरहाहूं
maiṁ isē āpakō nahīṁ dē rahā hūṁ
You aren't giving it to him
singular, one person
आपउसेवहनहींदेरहीहैं
āpa usē vaha nahīṁ dē rahī haiṁ
He isn't giving it to her
वहउसेवहनहींदेरहाहै
vaha usē vaha nahīṁ dē rahā hai
She isn't giving it to them
वहउनकोवहनहींदेरहीहै
vaha unakō vaha nahīṁ dē rahī hai
We aren't giving it to her
हमउसेवहनहींदेरहेहैं
hama usē vaha nahīṁ dē rahē haiṁ
They aren't giving it to me
वेमुझेवहनहींदेरहीहैं
vē mujhē vaha nahīṁ dē rahī haiṁ
You aren't giving it to them
plural, several people
आपलोगउनकोवहनहींदेरहेहैं
āpa lōga unakō vaha nahīṁ dē rahē haiṁ
I gave you my word
singular, one person
मैंनेतुम्हेंअपनेशब्ददिए
mainnē tumhēṁ apanē śabda di'ē
You gave him a coin
singular, one person
आपनेउसेएकसिक्कादिया
āpanē usē ēka sikkā diyā
He gave me a pen
उसनेमुझेएकपेनदिया
usanē mujhē ēka pēna diyā
She gave him her heart
उसनेउसेअपनादिलदिया
usanē usē apanā dila diyā
We gave our best
हमनेअपनासर्वश्रेष्ठदिया
hamanē apanā sarvaśrēṣṭha diyā
They gave them flowers
उन्होंनेउन्हेंफूलदिए
unhōnnē unhēṁ phūla di'ē
You gave them money
plural, several people
आपलोगोंनेउन्हेंपैसेदिए
āpa lōgōṁ nē unhēṁ paisē di'ē
I didn’t give him a chance
मैंनेउसेमौकानहींदिया
mainnē usē maukā nahīṁ diyā
You didn’t give them enough
singular, one person
आपनेउन्हेंपर्याप्तनहींदिया
āpanē unhēṁ paryāpta nahīṁ diyā
He didn’t give us tickets
उसनेहमेंटिकटनहींदिया
usanē hamēṁ ṭikaṭa nahīṁ diyā
She didn’t give her a pen
उसनेउसेपेननहींदिया
usanē usē pēna nahīṁ diyā
We didn’t give them that
हमनेउन्हेंवहनहींदिया
hamanē unhēṁ vaha nahīṁ diyā
They didn’t give me much
उन्होंनेमुझेबहुतअधिकनहींदिया
unhōnnē mujhē bahuta adhika nahīṁ diyā
You didn’t give up
plural, several people
आपलोगोंनेहारनहींमानी
āpa lōgōṁ nē hāra nahīṁ mānī
Do you give me your word?
singular, one person
क्याआपमुझेअपनाशब्ददेतेहैं?
kyā āpa mujhē apanā śabda dētē haiṁ?
Does he give you a number?
singular, one person
क्यावहआपकोएकनंबरदेताहै?
kyā vaha āpakō ēka nambara dētā hai?
Does she give you more time?
plural, several people
क्यावहआपलोगोंकोअधिकसमयदेतीहै?
kyā vaha āpa lōgōṁ kō adhika samaya dētī hai?
Do we give them another chance?
क्याहमउन्हेंएकऔरमौकादेतेहैं?
kyā hama unhēṁ ēka aura maukā dētē haiṁ?
Do they give you money?
plural, several people
क्यावेआपलोगोंकोपैसेदेतीहैं?
kyā vē āpa lōgōṁ kō paisē dētī haiṁ?
Do you give to charity?
plural, several people
क्याआपलोगदानदेतेहैं?
kyā āpa lōga dāna dētē haiṁ?
Did I give you my phone?
singular, one person
क्यामैंनेआपकोअपनाफोनदिया?
kyā mainnē āpakō apanā phōna diyā?
Did you give any presents?
singular, one person
क्याआपनेकोईउपहारदिया?
kyā āpanē kō'ī upahāra diyā?
Did he give you flowers?
plural, several people
क्याउसनेतुमलोगोंकोफूलदिए?
kyā usanē tuma lōgōṁ kō phūla di'ē?
Did she give you anything?
plural, several people
क्याउसनेआपलोगोंकोकुछदिया?
kyā usanē āpa lōgōṁ kō kucha diyā?
Did we give them an invitation?
क्याहमनेउन्हेंनिमंत्रणदिया?
kyā hamanē unhēṁ nimantraṇa diyā?
Did they give us the book?
क्याउन्होंनेहमेंकिताबदी?
kyā unhōnnē hamēṁ kitāba dī?
Did you give them the keys?
plural, several people
क्याआपलोगोंनेउन्हेंचाबीदी?
kyā āpa lōgōṁ nē unhēṁ cābī dī?
Study
All
Study all lesson types
Translate
Translate from Hindi to English
Translate
Translate from English to Hindi
Listen
Listen and choose the correct Hindi sentence
Listen
Listen and choose the correct English sentence
Build
Put the words or letters in the right order
Switch
Find out which word has been replaced
Blank
Fill in the missing word in the sentence
Reset progress