5:00
Who is that girl?
6
Study
Review
Who is that girl?
那个女孩谁?
nà gè nǚ hái shì shuí?
That is my girlfriend
我的女朋友
nà shì wǒ de nǚ péng you
I thought you were single
以为单身
wǒ yǐ wèi nǐ shì dān shēn
We just started dating
我们开始约会
wǒ men gāng kāi shǐ yuē huì
How did you meet?
你们是怎么认识的?
nǐ men shì zěn me rèn shi de?
We met on the internet
我们是在网上认识的
wǒ men shì zài wǎng shàng rèn shi de
Study
Reset progress