5:00
Which child is yours?
6
Study
Review
I am here to pick up my child
我是来接孩子的
wǒ shì lái jiē hái zi de
Which child is yours?
哪个孩子你的?
nǎ gè hái zi shì nǐ de?
The boy wearing a brown hat
那个棕色帽子男孩
nà gè dài zōng sè mào zi de nán hái
The child by the table?
桌子旁边的那个孩子?
zhuō zi páng biān de nà gè hái zi?
That is him
就是他
jiù shì tā
He looks like you
长得跟你很像
tā zhǎng de gēn nǐ hěn xiàng
Study
Reset progress