5:00
Where are my clothes?
6
Study
Review
Where are my clothes?
我的衣服在哪里?
wǒ de yī fú zài nǎ lǐ?
They are in the laundry
在洗衣房里
zài xǐ yī fáng lǐ
I have nothing to wear
没什么可穿的
wǒ méi shén me kě chuān de
You can borrow mine
可以我的
nǐ kě yǐ jiè wǒ de
Your clothes are too small for me
你的衣服对我来说
nǐ de yī fú duì wǒ lái shuō tài xiǎo le
You will have to wait then
就得等了
nà nǐ jiù de děng le
Study
Reset progress