5:00
When do I get paid?
6
Study
Review
When do I get paid?
什么时候能拿到工资?
wǒ shén me shí hou néng ná dào gōng zī?
At the end of the month
yuè mò
I need to pay my rent now
现在需要房租
wǒ xiàn zài xū yào fù fáng zū
I will see what I can do
看看什么
wǒ huì kàn kàn wǒ néng zuò shén me
I appreciate it
感激
wǒ hěn gǎn jī
It would help me a lot
对我很大的帮助
zhè duì wǒ yǒu hěn dà de bāng zhù
Study
Reset progress