5:00
What is this?
6
Study
Review
What is this?
什么?
zhè shì shén me?
It is an old radio
一台收音机
zhè shì yī tái jiù shōu yīn jī
Does it work?
能用吗?
tā néng yòng ma?
I do not know
不知道
wǒ bù zhī dào
Why do you have it?
为什么会有它?
nǐ wèi shén me huì yǒu tā?
I use it as a decoration
把它作为一种装饰
wǒ bǎ tā zuò wèi yī zhǒng zhuāng shì
Study
Reset progress