5:00
How often do you work out?
6
Study
Review
How often do you work out?
多久锻炼一次?
nǐ duō jiǔ duàn liàn yī cì?
I go to the gym every day
每天健身房
wǒ měi tiān dōu qù jiàn shēn fáng
You look amazing
看起来真不错
nǐ kàn qǐ lái zhēn bù cuò
Can I go with you?
可以一起吗?
wǒ kě yǐ hé nǐ yī qǐ qù ma?
Let us go tomorrow
让我们明天
ràng wǒ men míng tiān qù ba
I will start next week
下周开始
wǒ jiāng cóng xià zhōu kāi shǐ
Study
Reset progress