5:00
Food & Beverages
33
Study
Review
a coffee
一杯咖啡
yī bēi kā fēi
milk
牛奶
niú nǎi
water
shuǐ
an egg
一个鸡蛋
yī gè jī dàn
a sandwich
一份三明治
yī fèn sān míng zhì
a ham
一根火腿
yī gēn huǒ tuǐ
bacon
培根
péi gēn
a chocolate
一块巧克力
yī kuài qiǎo kè lì
a cake
一块蛋糕
yī kuài dàn gāo
rice
a tea
一杯
yī bēi chá
meat
ròu
a fish
一条
yī tiáo yú
sugar
táng
a bread
一块面包
yī kuài miàn bāo
cheese
奶酪
nǎi lào
a juice
一杯果汁
yī bēi guǒ zhī
a butter
一块黄油
yī kuài huáng yóu
a fruit
一种水果
yī zhǒng shuǐ guǒ
an apple
一个苹果
yī gè píng guǒ
a banana
一根香蕉
yī gēn xiāng jiāo
a strawberry
一颗草莓
yī kē cǎo méi
a lemon
一颗柠檬
yī kē níng méng
a pineapple
一个菠萝
yī gè bō luó
a vegetable
一棵蔬菜
yī kē shū cài
a cabbage
一棵卷心菜
yī kē juǎn xīn cài
a broccoli
一棵花椰菜
yī kē huā yē cài
a carrot
一根胡萝卜
yī gēn hú luó bo
a cucumber
一根黄瓜
yī gēn huáng guā
a lettuce
一棵生菜
yī kē shēng cài
an onion
一个洋葱
yī gè yáng cōng
a tomato
一个西红柿
yī gè xi hóng shì
a potato
一个土豆
yī gè tǔ dòu
Study
All
Study all lesson types
Translate
Translate from Chinese to English
Translate
Translate from English to Chinese
Listen
Listen and choose the correct Chinese sentence
Listen
Listen and choose the correct English sentence
Build
Put the words or letters in the right order
Switch
Find out which word has been replaced
Blank
Fill in the missing word in the sentence
Reset progress