5:00
Countries & Continents
36
Study
Review
South Korea
韩国
hán guó
France
法国
fǎ guó
Spain
西班牙
xi bān yá
Japan
日本
rì běn
Russia
俄罗斯
é luō sī
Germany
德国
dé guó
Saudi Arabia
沙特阿拉伯
shā tè ā lā bó
Sweden
瑞典
ruì diǎn
Italy
意大利
yì dà lì
Philippines
菲律宾
fēi lǜ bīn
China
中国
zhōng guó
Finland
芬兰
fēn lán
Turkey
土耳其
tǔ ěr qí
Netherlands
荷兰
hé lán
Portugal
葡萄牙
pú táo yá
Hungary
匈牙利
xiōng yá lì
Norway
挪威
nuó wēi
Czech Republic
捷克共和国
jié kè gòng hé guó
Poland
波兰
bō lán
Slovakia
斯洛伐克
sī luò fá kè
Vietnam
越南
yuè nán
Denmark
丹麦
dān mài
Greece
希腊
xī là
Indonesia
印度尼西亚
yìn dù ní xi yà
India
印度
yìn dù
Ukraine
乌克兰
wū kè lán
United States of America
美利坚合众国
měi lì jiān hé zhòng guó
Great Britain
大不列颠
dà bù liè diān
Australia
澳大利亚
ào dà lì yà
Switzerland
瑞士
ruì shì
Europe
欧洲
ōu zhōu
South America
南美洲
nán měi zhōu
North America
北美洲
běi měi zhōu
Africa
非洲
fēi zhōu
Asia
亚洲
yà zhōu
Middle East
中东
zhōng dōng
Study
All
Study all lesson types
Translate
Translate from Chinese to English
Translate
Translate from English to Chinese
Listen
Listen and choose the correct Chinese sentence
Listen
Listen and choose the correct English sentence
Build
Put the words or letters in the right order
Switch
Find out which word has been replaced
Blank
Fill in the missing word in the sentence
Reset progress