5:00
Clothing
22
Study
Review
a sock
一只袜子
yī zhǐ wà zi
a sweater
一件毛衣
yī jiàn máo yī
pants
裤子
kù zi
shorts
短裤
duǎn kù
a t-shirt
一件T恤
yī jiàn T xù
a hat
一顶帽子
yī dǐng mào zi
a cap
一顶帽子
yī dǐng mào zi
a tie
一条领带
yī tiáo lǐng dài
a shoe
一只
yī zhǐ xié
a sandal
一只凉鞋
yī zhǐ liáng xié
sunglasses
太阳镜
tài yáng jìng
pyjamas
睡衣
shuì yī
a coat
一件大衣
yī jiàn dà yī
jeans
牛仔裤
niú zǐ kù
underwear
内衣
nèi yī
a bra
一件胸罩
yī jiàn xiōng zhào
a blouse
一件上衣
yī jiàn shàng yī
a purse
一个钱包
yī gè qián bāo
a bag
一个
yī gè bāo
a glove
一只手套
yī zhǐ shǒu tào
a zipper
一条拉链
yī tiáo lā liàn
a handkerchief
一块手帕
yī kuài shǒu pà
Study
All
Study all lesson types
Translate
Translate from Chinese to English
Translate
Translate from English to Chinese
Listen
Listen and choose the correct Chinese sentence
Listen
Listen and choose the correct English sentence
Build
Put the words or letters in the right order
Switch
Find out which word has been replaced
Blank
Fill in the missing word in the sentence
Reset progress