5:00
Hoe vaak sport jij?
6
Leren
Herhalen
Hoe vaak sport jij?
多久锻炼一次?
nǐ duō jiǔ duàn liàn yī cì?
Ik ga elke dag naar de sportschool
每天健身房
wǒ měi tiān dōu qù jiàn shēn fáng
Je ziet er geweldig uit
看起来真不错
nǐ kàn qǐ lái zhēn bù cuò
Kan ik met je meegaan?
可以一起吗?
wǒ kě yǐ hé nǐ yī qǐ qù ma?
Laten we morgen gaan
让我们明天
ràng wǒ men míng tiān qù ba
Ik ga volgende week beginnen
下周开始
wǒ jiāng cóng xià zhōu kāi shǐ
Leren
Reset progress