5:00
Landen en Continenten
36
Leren
Herhalen
Zuid-Korea
韩国
hán guó
Frankrijk
法国
fǎ guó
Spanje
西班牙
xi bān yá
Japan
日本
rì běn
Rusland
俄罗斯
é luō sī
Duitsland
德国
dé guó
Saoedi-Arabië
沙特阿拉伯
shā tè ā lā bó
Zweden
瑞典
ruì diǎn
Italië
意大利
yì dà lì
De Filippijnen
菲律宾
fēi lǜ bīn
China
中国
zhōng guó
Finland
芬兰
fēn lán
Turkijë
土耳其
tǔ ěr qí
Nederland
荷兰
hé lán
Portugal
葡萄牙
pú táo yá
Hongarije
匈牙利
xiōng yá lì
Noorwegen
挪威
nuó wēi
Tsjechische Republiek
捷克共和国
jié kè gòng hé guó
Polen
波兰
bō lán
Slowakije
斯洛伐克
sī luò fá kè
Vietnam
越南
yuè nán
Denemarken
丹麦
dān mài
Griekenland
希腊
xī là
Indonesië
印度尼西亚
yìn dù ní xi yà
India
印度
yìn dù
Oekraïne
乌克兰
wū kè lán
Verenigde Staten van Amerika
美利坚合众国
měi lì jiān hé zhòng guó
Groot-Brittanië
大不列颠
dà bù liè diān
Australië
澳大利亚
ào dà lì yà
Zwitserland
瑞士
ruì shì
Europa
欧洲
ōu zhōu
Zuid-Amerika
南美洲
nán měi zhōu
Noord-Amerika
北美洲
běi měi zhōu
Afrika
非洲
fēi zhōu
Azië
亚洲
yà zhōu
Midden-Oosten
中东
zhōng dōng
Leren
Alle
Leer alle lessen
Vertalen
Vertaal van het Chinees naar het Nederlands
Vertalen
Vertaal van het Nederlands naar het Chinees
Luisteren
Luister en kies de juiste Chinees zin
Luisteren
Luister en kies de juiste Nederlands zin
Bouwen
Zet de letters en woorden in de juiste volgorde
Wisselen
Ontdek welk woord is verwisselt
Blanco
Vul het ontbrekende woord in
Reset progress